Säännöt

Säännöt 31.3.2017

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS – Turun Taideakatemian Opiskelijayhdistys TOY ry:n säännöt. Yhdistysrekisteri.

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Taideakatemian Opiskelijayhdistys TOY ry ja sen kotipaikka on Turku.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toimia jäsentensä edunvalvojana koulutus- ja sosiaalipoliittisissa sekä muissa opiskeluun liittyvissä asioissa
 • toimia jäsentensä palvelujärjestönä kehittäen jäsenyyteen liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja
 • edistää ja ylläpitää Turun ammattikorkeakoulun sisäistä yhteistyötä
 • lisätä ammatillisen korkeakoulutuksen arvostusta ja edistää opiskelijoiden omaa toimintaa
 • edistää ammatillisen koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta
 • edistää kulttuuria ja vapaa-ajan toimintaa
 • edustaa opiskelijoita oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella sekä valita edustajia eri
  toimikuntiin ja ryhmiin

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa
 • järjestää kokouksia, joukkotilaisuuksia ja kampanjoita
 • järjestää kulttuuri- ja keskustelutilaisuuksia sekä juhlia
 • pitää yhteyttä oman koulun ja opettajien lisäksi mahdollisiin yhteistyökouluihin sekä eri viranomaistahoihin
 • tekee esityksiä, aloitteita ja lausuntoja sekä toimii niiden puolesta
 • ohjaa ja neuvoo jäseniään opiskeluun liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä
 • toimii yhteistyössä muiden opiskelijayhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • hakea ja ottaa vastaan avustuksia
 • omistaa tai vuokrata toiminnalleen tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta
 • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan huvitapahtumia ja muita julkisia huvitilaisuuksia, arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä
 • tehdä julkaisutoimintaa
 • myydä tai tarjota näkyvyyttä, kuten haalarimainospaikkoja ja mainoksia julkaisuissa

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia-, kannattaja- ja kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtajia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa. Yhdistyksen hallitus vahvistaa jäsenyyden opiskelijan täyttäessä sääntöjen vaatimukset ja maksettua jäsenmaksun.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen hyväksytään yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä.

 

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenyys päättyy automaattisesti jäsenen valmistuttua, ellei hän ilmoita halusta jäädä kannattajajäseneksi. Kuitenkin yli neljä (4) vuotta jäsenrekisterissä olleet luokitellaan valmistuneiksi ja poistetaan jäsenrekisteristä, ellei jäsen itse toisin ilmoita esimerkiksi opintojen pitkittymisen takia.

Kannattajajäseneksi on oikeus jäädä opintojen päätyttyä. Tämä tulee ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla kannattajajäsenyydestä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallituksella on velvollisuus pitää kirjaa kannattajajäsenistään.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt toteuttamatta ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistys ei peri jäsenmaksua.
Yhdistys perii liittymismaksua, jonka suuruus päätetään joka vuosi erikseen yhdistyksen syyskokouksessa.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistöstä äänestyksellä valittava hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta, neljästä kahdeksaan (4-8) jäsenestä ja nollasta kolmeen (0-3) varajäsenestä, joiden määrä vahvistetaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksen jäsenten määrä määräytyy niin, että jäseniä olisi mahdollisimman monipuolisesti jokaisesta koulutusohjelmasta, mikäli eri alojen hakijoita on.

Hallituksen toimikausi on yhden (1) kalenterivuoden mittainen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, kuten kulttuurivastaavan, tapahtumavastaavan, sosiaali- ja koulutuspoliittisen vastaavan, tiedottajan ja haalarivastaavan. Tarvittaessa hallitus voi täydentää tarpeelliseksi katsomansa tehtävät hallituksen ulkopuolisilla toimijoilla, mikäli hallituksen jäseniä ei ole riittävästi tarvittaviin tehtäviin.

Hallituksen jäsenen erotessa kesken kauden tai ollessaan estynyt tekemään tehtäviään, hallitus harkitsee kokouksessaan hallituksen täydentämisen tarpeellisuuden.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Hallituksen kokousten esityslistat tulee toimittaa hallituksen jäsenille yhdessä sovittavalla keinolla vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai tapahtumavastaava, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuoden mittainen, eli 1.1. – 31.12.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, hallituksen jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Opettajakunnan nimeämällä edustajalla on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta hallituksen ilmoitustaululla sekä sähköpostitse. Kokouskutsussa tulee ilmoittaa kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat tarvittavine asiakirjoineen. Lisätietoa yhdistyksen kokouksesta tulee antaa tarvittaessa yhdistyksen kotisivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

Kunniapuheenjohtajalle, kunniajäsenille ja kannattajajäsenille lähetetään kutsukirjeet tai sähköpostit niin, että kirjeet ovat kyseisillä henkilöillä vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

 

11. Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.

 

12. Syyskokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Päätetään jäsenmaksu seuraavalle hallituskaudelle
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle hallituskaudelle
 7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle hallituskaudelle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle hallituskaudelle
 9. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle hallituskaudelle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle hallituskaudelle
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolmea viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.