Säännöt

Säännöt 14.9.2023

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS – Turun Taideakatemian Opiskelijayhdistys TOY ry:n säännöt. Yhdistysrekisteri.

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Taideakatemian Opiskelijayhdistys TOY ry ja sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on
-toimia jäsentensä edunvalvojana koulutus- ja sosiaalipoliittisissa sekä muissa opiskeluun liittyvissä asioissa
-toimia jäsentensä palvelujärjestönä kehittäen jäsenyyteen liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja
-edistää ja ylläpitää Turun ammattikorkeakoulun sisäistä yhteistyötä
-lisätä ammatillisen korkeakoulutuksen arvostusta ja edistää opiskelijoiden omaa toimintaa
-edistää ammatillisen koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta-edistää kulttuuria ja vapaa-ajan toimintaa
-edustaa opiskelijoita oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella sekä valita edustajia eri toimikuntiin ja ryhmiin

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa
-järjestää kokouksia, joukkotilaisuuksia ja kampanjoita
-järjestää kulttuuri- ja keskustelutilaisuuksia sekä juhlia
-pitää yhteyttä oman koulun ja opettajien lisäksi mahdollisiin yhteistyökouluihin sekä eri viranomaistahoihin
-tekee esityksiä, aloitteita ja lausuntoja sekä toimii niiden puolesta
-ohjaa ja neuvoo jäseniään opiskeluun liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä
-toimii yhteistyössä muiden opiskelijayhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
-ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
-hakea ja ottaa vastaan avustuksia
-omistaa tai vuokrata toiminnalleen tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta
-toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan huvitapahtumia ja muita julkisia huvitilaisuuksia, arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä
-tehdä julkaisutoimintaa
-myydä tai tarjota näkyvyyttä, kuten haalarimainospaikkoja ja mainoksia julkaisuissa

3. Jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia-, kannattaja- ja kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtajia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee Turun
ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa. Yhdistyksen hallitus vahvistaa jäsenyyden opiskelijan täyttäessä sääntöjen vaatimukset ja maksettua jäsenmaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen
esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen hyväksytään yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä.

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen valmistuttua, on hänen erottava tai hänet voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Kuitenkin yli viisi (5) vuotta jäsenrekisterissä olleet luokitellaan valmistuneiksi ja erotetaan yhdistyksestä, ellei jäsen itse toisin ilmoita esimerkiksi opintojen pitkittymisen takia.

Kannattajajäseneksi on oikeus jäädä opintojen päätyttyä. Tämä tulee ilmoittaa kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla kannattajajäsenyydestä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallituksella on velvollisuus pitää kirjaa kannattajajäsenistään.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt toteuttamatta ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistys perii jäsenmaksua vain kannattajajäseniltä.

Yhdistys perii liittymismaksua, jonka suuruus päätetään joka vuosi erikseen yhdistyksen
syyskokouksessa.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistöstä äänestyksellä valittava hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta, neljästä yhdeksään (4-9) jäsenestä ja nollasta kolmeen (0-3) varajäsenestä, joiden määrä vahvistetaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallituksen jäsenten määrä määräytyy niin, että jäseniä olisi mahdollisimman monipuolisesti jokaisesta koulutusohjelmasta, mikäli eri alojen hakijoita on.

Hallituksen toimikausi on yhden (1) kalenterivuoden mittainen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin,
rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, kuten tapahtumavastaavan, sosiaali- ja koulutuspoliittisen vastaavan, tiedottajan ja haalarivastaavan. Tarvittaessa hallitus voi täydentää tarpeelliseksi katsomansa tehtävät hallituksen ulkopuolisilla toimijoilla, mikäli hallituksen jäseniä ei ole riittävästi tarvittaviin tehtäviin.

Hallituksen jäsenen erotessa kesken kauden tai ollessaan estynyt tekemään tehtäviään, hallitus harkitsee kokouksessaan hallituksen täydentämisen tarpeellisuuden.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Hallituksen kokousten esityslistat tulee toimittaa hallituksen jäsenille yhdessä sovittavalla keinolla vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta.

Äänestykset kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai tapahtumavastaava, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuoden mittainen, eli 1.1. – 31.12.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmimaaliskuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lokamarraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää kun hallitus olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Opettajakunnan nimeämällä edustajalla on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä toisin mainita. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta hallituksen ilmoitustaululla sekä sähköpostitse. Kokouskutsussa tulee ilmoittaa kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat tarvittavine asiakirjoineen. Lisätietoa yhdistyksen kokouksesta tulee antaa tarvittaessa yhdistyksen kotisivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

Kunniapuheenjohtajalle, kunniajäsenille ja kannattajajäsenille lähetetään kutsukirjeet tai
sähköpostit niin, että kirjeet ovat kyseisillä henkilöillä vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.

11. Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7 Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat.

12. Syyskokous

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Päätetään jäsenmaksu seuraavalle hallituskaudelle
6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle hallituskaudelle
7 Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle hallituskaudelle
8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle hallituskaudelle
9 Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle hallituskaudelle
10 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle hallituskaudelle
11 Muut esille tulevat asiat
12 Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolmea viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen
sääntömääräisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.